Objednávky

Objednávku vytvárete vyhľadaním požadovanej položky a následným vkladaním do košíka. Na výber položky je možné využiť tovarové menu alebo funkciu vyhľadávania. Do vyhľadávania možete zapísať úplný alebo čiastočný názov alebo vybraného parametra.

 

Položky objednávky

 

 

V poli objednané sú údaje položiek vkladané pri tvorbe objednávky. Doba dodania sa uvádza v dňoch  a zahŕňa čas od dátumu prijatia úhrady do dátumu expedovania. Objdenávka môže obsahovať položky z viacerých skladov s rôznou dodacou dobou. Typická dodacia doba pre rozhodujúcu časť sortimentu je 5 dní. V prípade dodávky zo skladu v USA je doba dodania 10 dní. Dodacia doba celej objednávky sa riadi termínom posledne dodanej položky. V prípade, že v položkách objednávky zmeníte v poli Urgent údaj na "ano" dodávka bude rozdelená na dve časti. Prvá čiastočná dodávka bude obsahovat urgentnú položku a všetky ostatné položky pripravené na expedíciu. V prípade, že celková objednávka prevýši sumu 100eur bez DPH, druhá časť objednávky bude dodaná bez poplatku za dopravu.


V žltom poli je uvedené potvrdené množstvo, doba dodania a cena.


V červenom poli sú uvedené prípadné zmeny potvrdených údajov. Ak je v poli Storno uvedené číslo väčšie ako 0, znamená to, že dodávka bude krátená o daný počet kusov z dôvodu nezrovnalosti v skladovej evidencii alebo dodatočne zistenou závadou súčiastky. Ak v poli Doba dodania bude uvedené číslo, bude to znamenať upravenú dobu dodania spôsobenú spravidla zmenou termínu od výrobcu.